FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Projekt przewiduje udział 40 osób zamieszkujących miasto Jasło  (woj. podkarpackie). Wsparciem zostaną objęte osoby w wieku 60 lat (od dnia 60 urodzin) i więcej. Projekt przewiduje uczestnictwo osób o różnym stopniu sprawności.

W przypadku dużej ilości chętnych w pierwszej kolejności do projektu kwalifikowane będą osoby, które dodatkowo pozostają bez zatrudnienia lub są w trudnej sytuacji materialnej lub osoby z niepełnosprawnościami.

Kandydat/ka wypełnia ankietę rekrutacyjną m.in. sprawdzającą kryteria udziału i poziom motywacji, deklaruje poziom umiejętności w korzystaniu z komputera i nowoczesnych technologii.

KRYTERIA REKRUTACJI:

  • zamieszkiwanie na terenie miasta Jasło – oświadczenie
  • osoba w wieku 60 lat i więcejoświadczenie potwierdzone wglądem do dokumentu tożsamości

KRYTERIA PREMIUJĄCE:

  • osoba pozostająca bez zatrudnienia (w wieku aktywności zawodowej) + 5 pkt.
    w rekrutacji- oświadczenie
  • w trudnej sytuacji materialnej + 5 pkt. w rekrutacji –potwierdzenie przez OPS
  • osoby z niepełnosprawnościami + 5 pkt. w rekrutacjiorzeczenie lekarskie/ inny dokument potwierdzający status osoby z niepełnosprawnościami

Koordynator i Prezes Oferenta buduje listę uczestników zgodnie z kryteriami opisanymi wyżej.

Uczestnik podpisuje deklarację uczestnictwa w projekcie.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans, zarówno Kobiety i Mężczyźni, osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 60 lat i więcej, bez względu na wykształcenie, wyznanie i inne czynniki mogące wpływać na dyskryminację.

Wnioskodawca nie określa ile osób z niepełnosprawnościami weźmie udział w zadaniu ze względu na to, że nie chce ograniczać na tym etapie ile osób pełnosprawnych, a ile z niepełnosprawnościami może wziąć udział w zadaniu. Osoby te mają jednak pierwszeństwo w rekrutacji, a wsparcie będzie dostosowane do ich potrzeb np. spotkania w salach bez barier architektonicznych.

Wszystkie dane UP są składane z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

Ilość możliwych punktów do uzyskania to max. 15

W przypadku równej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie ankiety rekrutacyjnej na odpowiednim wzorze i dostarczenie jej wraz z klauzulą informacyjną i zgodą na przetwarzanie danych osobowych w wyznaczonym terminie do biura Projektu:
INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 12 ; 38-200 Jasło

Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły od 01.08.2023 r.